smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Konstatntní symboly

Tuzemský platební styk

Konstantní symboly jsou čísla sloužící k identifikaci charakteru a způsobu platby (prováděné prostřednictvím banky, či jiné finanční instituce). Níže uvedené symboly platí od 1. března 2000 a slouží výhradně pro tuzemský platební styk, pro zúčtování s cizozemci se používají konstantní symboly jiné.


Omezené použití některých symbolů

Některé konstantní symboly mají omezené použití a smí je používat pouze některé subjekty. Naopak občané mohou používat pouze omezenou sadu symbolů. V dalším textu budeme pro omezení používat následující zkratky:

Omezení

B pouze pro banky
BS pouze pro banky a orgány spojů
O i pro občany nepodnikatele

Identifikace způsobu platby

V tuzemském platebním styku se číslo konstantního symbolu skládá ze dvou částí.

ZZZx

ZZZ identifikuje charakter platby, poslední cifra x určuje způsob platby/zúčtování:

Poslední cifra x

x Popis Omezení
0 platby podle zvláštních dispozic bank  
1 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánuB
2 úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům  
3 skládání a vybírání hotovostí u jiné banky  
4 přednostní platby  
5 opravné zúčtováníB
6 dobropisy (vratky) na platby běžného roku  
7 dobropisy (vratky) na platby minulého roku  
8 ostatní bezhotovostní platby  
9 hotovostní platby  

V běžném platebním styku se nejvíce používají poslední dvě možnosti - 8 bezhotovostní platby, 9 hotovostní.

Třídy konstantních symbolů

Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, podle jejich předposlední číslice. Třídy 1 a 4 spravuje Ministerstvo financí ČR, ostatní třídy Česká národní banka. Mimo třídy 1 je používána obrácená logika řazení (zprava doleva).

Konstantní symboly podle tříd

Symbol Popis Om.
třída 0 - platby za zboží a služby
000x platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X a 80X)  
010x platby za zemědělské výrobky  
030x platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) O
040x platby za přepravné  
080x platby za dodávky podle zvláštních předpisů  
třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu místních samospráv
011x odvody příspěvkových organizací  
041x odvody vedlejších hospodářství  
131x místní poplatky  
151x převody prostředků na účelovou investiční výstavbu  
181x převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely  
251x příjmy z činnosti Lékárenské služby  
261x příjmy od obyvatelstva  
271x příjmy od organizací  
281x účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování  
301x příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol  
321x příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů  
351x lázeňský poplatek  
361x pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady  
371x sankční poplatky  
421x příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku  
431x ostatní nahodilé příjmy  
451x příspěvky vedlejším hospodářstvím  
461x příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz  
471x příspěvky občanským sdružením  
481x dotace církvím a náboženským společnostem  
491x příspěvky a dary mezinárodním organizacím  
501x dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice  
531x ostatní příspěvky  
551x dotace provozní  
561x dotace na investice  
641x ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu  
711x dotace na investiční výstavbu ze státních fondů  
721x dotace okresním úřadům a obcím  
751x vztahy státního rozpočtu k bance  
761x dávky sociálního zabezpečení  
771x státní sociální podpora  
911x finanční zúčtování  
9617 vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě  
981x mimořádné odvody v průběhu roku  
991x účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy  
třída 2 - platby za dodávky investiční povahy
002x platby za dodávky investiční povahy  
072x příspěvky na sdruženou výstavbu  
třída 3 - mzdové a ostatní osobní náklady
003x prostředky na mzdy  
013x srážky z mezd  
093x dávky sociálního zabezpečení (důchody, podpory, ...)  
třída 4 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv
114x běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek, vázané na předpis daňové povinnosti nebo celního dluhu  
214x platby doměrků  
314x platby příslušenství daně a cla (exekuční náklady, úrok, penále, pokuty, zvýšení daně)  
414x vratky ve prospěch účtů daňových subjektů  
514x převody prostředků mezi účty správců daně nebo deklarantů, převody daní příjemců daní celních orgánů  
614x silniční daň placená celnímu orgánu  
714x poplatky placené celnímu orgánu  
814x ostatní platby daní, poplatků a odvodů  
914x zrušené dávky placené celnímu orgánu  
třída 5 - ostatní finanční platby
0051 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu B
005x penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce, náhrady škod  
205x nákup cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky)  
305x prodej cenných papírů  
405x proplácení výnosů z cenných papírů  
015x hospodářsko-operativní výdaje  
025x platby v Kč určené k úhradám do zahraničí  
035x platby určené k výplatám v hotovosti prostřednictvím pošt  
0459 hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev  
055x finanční platby ostatní O
1559 výplaty u vkladů obyvatelstva BS
255x úhrady pojistných plnění pojišťovnami  
355x platby pojistného pojišťovnám a připojištění penzijním fondům  
175x zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty stavebních bytových družstev  
085x přechodné poskytnutí půjčky  
0959 dotace poštám B
1959 dotace bankám BS
třída 6 - převody mezi účty téhož klienta
006x převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady  
016x splátky úvěrů a půjček O
126x převody vlastních členských podílů stavebních bytových družstev  
096x ostatní převody  
třída 7 - pokladní příjmy
0079 tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování  
0179 tržby za poskytnuté služby  
0178 zúčtování platby zaručeným šekem B
1178 zúčtování platby platební kartou B
2178 zúčtování platby nezaručeným šekem B
3178 zúčtování platby bankovním šekem B
0279 vklady na účty zemědělských družstev  
0379 ostatní příjmy O
1379 vklady obyvatelstva BS
0479 vrácené mzdy  
0579 vrácené hotovosti na nákup  
1979 odvody pošt B
2979 odvody bank BS
třída 8 - zrušena
třída 9 - vztahy bank ke klientele
0098 automatické převody zůstatků B
1098 převody zůstatků zrušených účtů B
209x nákup cenných papírů B
309x prodej cenných papírů B
409x proplacení výnosů z cenných papírů B
0198 regulace zůstatků účtů B
0298 ostatní převody B
0398 poskytnuté úvěry B
0498 splátky úvěrů a půjček B
059x zúčtování úroků B
269x devizové operace nákup B
369x devizové operace prodej B
089x zúčtování cen za peněžní služby B
1898 zúčtování náhrad skutečných výloh účtovaných jinou bankou B
099x zúčtování soupisů poštovních poukázek B
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...